[1]
A. J. Jarad, D. T. A. Alheetimi, S. M. Abass, and R. A. Hashim, “4-dimethyl-6-(4-nitro-phenylazo)Phenol ”., IHJPAS, vol. 29, no. 1, Mar. 2017.