Asteraceae ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﺮﺓ

Main Article Content

ﺍﺳﺮﺍء ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺼﺮﷲ
ﻭﻓﺎء ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ

Abstract

   ïº” ﻟﺴﺘﺔ ïºï»§ï»®ïºï»‰ ﻣﻦ ïºï»Ÿï»ŒïºŽïº‹ï» ïº” ïºï»Ÿï»¤ïº®ï»›ïº’ﺔ ØŒïºïº« ﺩﺭﺳﺖ ﺧﻼﻳﺎ ïºï»Ÿïº’ﺸﺮﺓ ïºï»»ï»‹ïº˜ï»´ïºŽïº©ï»³ïº” ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ïºï»Ÿïºªïº­ïºïº³ïº” ïºï»Ÿïº¤ïºŽï»Ÿï»´ïº” ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺸﺮﺓ ïºï»Ÿï»®ïº­ï»— ï»­ïºï»Ÿï»¤ï»Œï»˜ïºªïºïº• ïºï»Ÿïºœï»ïº®ï»³ïº” ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ïºï»»ïºŸïº°ïºØ¡ ﻭﻟﻮﺣﻈﺖ ïºï»Ÿï»”ﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ïºïº‘ﻌﺎﺩ ﺧﻼﻳﺎ ïºï»Ÿïº’ﺸﺮﺓ ïºï»»ï»‹ïº˜ï»´ïºŽïº©ï»³ïº” ï»­ïºïº·ï»œïºŽï» ﺟﺪﺭïºï»§ï»¬ïºŽ ïºï»Ÿï»¤ï»¤ïºŽïº³ï»´ïº” ïºï»Ÿïºªïºïº§ï» ï»´ïº” ï»­ïºï»Ÿïº¨ïºŽïº­ïºŸï»´ïº” ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻈﺖ ïºï»Ÿïº˜ï»ïºŽï»³ïº®ïºïº• ﻓﻲ ïºï»Ÿï»¤ï»Œï»˜ïºªïºïº• ïºï»Ÿïºœï»ïº®ï»³ïº”  ï»£ï»¦ ﺣﻴﺚ ïºïº‘ﻌﺎﺩﻫﺎ ï»­ïºï»§ï»®ïºï»‹ï»¬ïºŽ ﻭﺗﺮﺩﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻲ ïºï»Ÿï»®ïº­ï»—ﺔ .

Article Details

How to Cite
ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺼﺮﷲ, ﺍﺳﺮﺍء, & ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ, ﻭﻓﺎء. (2017). Asteraceae ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﺮﺓ. Ibn AL-Haitham Journal For Pure and Applied Sciences, 29(1). Retrieved from https://jih.uobaghdad.edu.iq/index.php/j/article/view/45
Section
biology